تولید ملی
توسعه بازار چادر مشکی تولید ملی

گزارش اختصاصی نیمروز خبر درباره توسعه بازار چادر مشکی تولید ملی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت نساجی و منسوجات استان اصفهان

 

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک